Nabór na stanowisko Księgowego

Dyrektor Żłobka Miejskiego

w Koszalinie

ogłasza nabór na stanowisko księgowego w  Żłobku Miejskim w Koszalinie

ul. Morska 43   75-215 Koszalin

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej,
 • sprawdzanie poprawności dokumentów księgowych;
 • dekretowanie dokumentów księgowych i  ich wprowadzanie do systemu księgowego;
 • przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów wewnętrznych i poleceń księgowania;
 • uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych;
 • przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych, w tym związanych z płatnościami;
 • dokonywanie bieżących i należnych opłat wynikających z bieżącego funkcjonowania,
 • kontrola formalno- księgowa dowodów księgowych przed ich zaksięgowaniem,
 • bieżąca analiza kont rozrachunkowych w zakresie prowadzonych opłat za Żłobek,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • prowadzenie zadań związanych z sekretariatem,
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych.
 1. Wymagania niezbędne:

Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe lub średnie,
 • posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w księgowości lub na podobnym stanowisku w administracji samorządowej,
 • posiada bardzo dobrą znajomość pakietu MsOffice (Excel, Word),
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe (pożądane):

 

 •  znajomość obsługi komputerowych programów finansowo- księgowych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • dokładność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole i kultura osobista,
 • doświadczenie i umiejętności organizacyjne w kontaktach,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku księgowego:
 • miejsce pracy: księgowość Żłobka Miejskiego w Koszalinie ul. Morska 43,
 • wykonywanie obowiązków związanych z obsługą komputera sporządzaniem, przenoszeniem, porządkowaniem, dostarczaniem, wysyłaniem dokumentów,
 • praca jednozmianowa na pełny etat przy komputerze w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej,
 • pracownik wykorzystuje sprzęt biurowy: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka.

Praca w warunkach uciążliwych dla zdrowia, możliwe narażenie na:

 • obciążenia mięśniowe i kostne, stres, monotonię  pracy,
 • stanowisko pracy nie przystosowane do osób na wózku inwalidzkim,
 • pracodawca zapewnia odpowiednie oświetlenie, mikroklimat, dopuszczalny z normą poziom hałasu.

Wskaznik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu wrześniu 2023 roku był niższy niż 6 %.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • list motywacyjny, CV,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, posiadane kwalifikacje, uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. (mogących mieć wpływ na ocenę kompetencji na dane stanowisko pracy),
 •  podpisane oświadczenie o  posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • podpisane oświadczenie o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną  w terminie do dnia  14.11.2023 r.

Żłobek Miejski w Koszalinie ul. Morska 43 75-215 Koszalin

 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko księgowego w Żłobku Miejskim”

Korespondencja z kandydatami będzie się odbywać drogą mailową na adres wskazany przez kandydata.

Dokumenty kandydatów biorących udział w procedurze naboru na ww stanowisko mogą zostać odebrane osobiście w ciągu 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a po upływie tego okresu podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

Nabór składać się będzie z II etapów:

I etap - wstępny - sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

II etap - końcowyrozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne lub test (w przypadku zakwalifikowania się do naboru więcej niż 15 kandydatów).Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Koszalinie oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Koszalin, dnia 25.10.2023 r.

 

                                                                                  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

                                                                                   Jolanta Gałan

                                                                                                         

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2023-11-20 08:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kandydatach zakwalifikowanych.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2023-11-15 16:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Gałan Jolanta
(2023-11-20 08:39:21)
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2023-10-25 11:31:47)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki