Regulamin wewnętrzny dla Rodziców

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

DLA RODZICÓW

 

 

 

Żłobek Miejski

w Koszalinie

 

 

 

 

 

 

 

Koszalin, czerwiec 2021 r.

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

§ 1

 

1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Wewnętrzny dla Rodziców, dotyczący wszystkich rodziców dzieci aktualnie uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

2) Rodzicach – rozumie się przez to rodziców (opiekunów prawnych), których dzieci uczęszczają do Żłobka.

3) Żłobku Miejskim- rozumie się wszystkie 7 oddziałów żłobkowych wchodzących w strukturę organizacyjną Żłobka Miejskiego w Koszalinie określone w załączniku nr 1.

4) Z-cy dyrektora oddziału – osoba kierująca oddziałem.

5) Dyrektorze  Żłobka Miejskiego – osoba zarządzająca zakładem.

 

§ 2

 

1. Regulamin ustala zasady oraz organizację wewnętrzną Żłobka w sprawach dotyczących bezpośrednio lub pośrednio rodziców (opiekunów prawnych), dzieci uczęszczających do Żłobka.

 

§ 3

 

1. Żłobek świadczy usługi opiekuńczo - wychowawcze oraz edukacyjne dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia  do ukończenia 3 lat.

2. Zasady przyjęć dzieci do Żłobka określa Statut Żłobka Miejskiego przyjęty na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie.

 

§ 4

 

1. Wysokość opłaty stałej  za pobyt dziecka w Żłobku określa Rada Miejska w Koszalinie w drodze stosownej Uchwały.

2. Dzienną stawkę żywieniową określa dyrektor Żłobka Miejskiego w granicach określonych Uchwałą Rady Miejskiej.

§ 5

 

Umowy zawierane z rodzicami (opiekunami prawnymi) na świadczenie usług żłobkowych obejmują rok żłobkowy tj. od września bieżącego roku do sierpnia następnego roku z wyłączeniem miesięcznej przerwy urlopowej przypadającej na miesiąc lipiec lub sierpień każdego roku.

 

§ 6

 

1. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich rodziców (opiekunów prawnych), których dzieci uczęszczają do Żłobka (od daty zapisu do rozwiązania umowy).

2. W stanie zagrożenia epidemiologicznego rodzic zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz wprowadzonych procedur wewnętrznych Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

 

§ 7

 

1. Nadzór nad działalnością Żłobka Miejskiego sprawuje Prezydent Miasta Koszalina.

2. Administracja Żłobka Miejskiego mieści się w Koszalinie przy ul. Morskiej 43.

 

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY CODZIENNEGO PRZYJMOWANIA DZIECI

 

§ 8

 

1. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630– 1630 przez 11 miesięcy w roku z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych.

2. Dzieci do Żłobka przyjmowane są zgodnie ze Statutem Żłobka.

3. Codzienne przyjęcia dzieci odbywają do godz. 830 .

4. Przyjmujemy dzieci czyste, zdrowe (bez objawów chorobowych), zadbane, higienicznie i estetycznie ubrane (tj. codzienna kąpiel, zmiana bielizny, krótkie i czyste paznokcie).

5. Przyjmujemy do Żłobka dzieci bez widocznych zmian i objawów chorobowych typu: zmiany skórne, oparzenia, zmiany ropiejące, wrzodziejące, krwawiące, sączące powłoki skórne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu pozostałych dzieci.

6. Dzieci w Żłobku  mogą nosić okulary pod warunkiem, że są dobrze osadzone

(za uszkodzenia okularów Żłobek nie ponosi odpowiedzialności).

7. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci w Żłobku nie mogą nosić kolczyków, pierścionków, koralików, spinek i innych ozdób.

8.Wózki należy wstawiać do wózkowi lub innym wydzielonym miejscu zabezpieczając dodatkowym zapięciem przeciw kradzieżowym.

9. Za kradzieże  niezabezpieczonych wózków nie odpowiadamy.

10. Ubrania dzieci należy zostawiać w wydzielonych szafkach usytuowanych w szatni uwzględniając zachowanie utrzymania ich w czystości i porządku.

11. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za ubrania i inne rzeczy pozostawione w szafkach oraz grupach dziecięcych.

12.Szafki szatniowe dziecięce służą do przechowywania ubrań dziecięcych, butów, pieluch, chusteczek. Zabrania się przechowywania innych przedmiotów typu; produkty spożywcze, napoje, leki.

13.Po przebytej chorobie dziecka, rodzic (opiekun prawny) przedstawia oświadczenie potwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do Żłobka lub zaświadczenie lekarskie.

14. W dniu, w którym odbyło się szczepienie dziecko pozostaje pod opieką i obserwacją rodzica (opiekuna prawnego).

15. Nieobecności dziecka w Żłobku należy zgłaszać niezwłocznie do zastępcy dyrektora oddziału lub opiekuna z informacją o przypuszczalnym okresie nieobecności.

16. Rodzice (opiekunowie prawni) informują personel Żłobka o stanie zdrowia dziecka i jego zachowaniu w domu.

17. W sytuacjach budzących niepokój lub zaobserwowaniu u dziecka urazów, otarć, stłuczeń itp. powstałych w warunkach domowych, rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformować o tym zastępcę dyrektora oddziału lub personel Żłobka i na tę okoliczność sporządzić wspólnie stosowną notatkę.

18. W przypadku widocznych  i nagłych objawów chorobowych tj. gorączka, kaszel, katar itp. personel Żłobka może odmówić przyjęcia dziecka.

19. Rodzice (opiekunowie prawni) informują zastępcę dyrektora oddziału o wszystkich swoich zmianach teleadresowych.

20. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby, dotyczące diety, higieny snu, rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek informować na bieżąco personel o takich potrzebach bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości Żłobka zapewnić optymalne warunki.

21. Osobami do bezpośredniego kontaktu z personelem Żłobka są rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ III

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

 

§ 9

 

 

1.Żłobek na podstawie statutu współpracuje z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka w zakresie:

 

1) prowadzenia konsultacji i udzielania porad rodzicom w zakresie pracy z dzieckiem i jego rozwoju, (w przypadku zaobserwowania niepokojących zachowań u dziecka – propozycja kontaktu ze specjalistą),

2) zaangażowania i udziału rodziców w przedsięwzięciach wpływających na sposób funkcjonowania Żłobka poprzez podejmowanie dodatkowych aktywności w ramach swoich umiejętności i wolnego czasu,

 3) korzystania z wiedzy i pomocy rodziców w sprawowaniu opieki w czasie pobytu dziecka w Żłobku.

2. Współpraca Żłobka z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka oparta jest o zasadę partnerstwa.

3. Rodzic (opiekun prawny) stosuje się do zasad i norm społecznych  przyjętych  w placówce tj. zamykanie za sobą drzwi, korzystanie z domofonu, dbanie o wspólne bezpieczeństwo wszystkich dzieci, przestrzeganie reżimu sanitarnego, przestrzeganie prawidłowych zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku stwierdzenia przez personel żłobka  zaniedbania dziecka w rodzinie Żłobek jest zobowiązany powiadomić odpowiednie organy państwowe tj:. policję, MOPR, prokuraturę, sąd.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się kontakt pracownika Żłobka Miejskiego z rodzicem dziecka (opiekunem prawnym) z prywatnego telefonu pracownika, maila czy innej aplikacji mobilnej służącej do kontaktu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WYDAWANIA DZIECI

 

§ 10

 

  1. Żłobek wydaje dzieci osobom pełnoletnim, którzy ukończyli 18 lat.
  2. Odbieranie dzieci odbywa się przez rodziców, (opiekunów prawnych) lub inne osoby upoważnione i wskazane pisemnie w zawartej umowie za okazaniem dowodu tożsamości.

3. Nie wydajemy dzieci osobom nietrzeźwym.

4. Dzieci można odbierać ze Żłobka od godz.1430.

5. W szczególnych sytuacjach rodzinnych uzgadniamy indywidualny odbiór dziecka mając na uwadze jego dobro.

6. W przypadku nieodebrania dziecka ze Żłobka w wyznaczonych godzinach i niemożności skontaktowania się z rodzicem (opiekunem prawnym) pracownik Żłobka zawiadamia o tym fakcie policję.

7. Rodziców (opiekunów prawnych) obowiązuje przestrzeganie czasu pracy Żłobka.

 

 

ROZDZIAŁ V

UBIÓR DZIECKA

 

§ 11

 

1. Dziecko w Żłobku nosi własne ubranko.

2. Dziecko należy ubierać w ubranka w miarę możliwości kolorowe, swobodne nie krępujące ruchów, dostosowane do pory roku i temperatury w pomieszczeniach.          

3. Dzieci w Żłobku otrzymują do spania żłobkową koszulkę, śpiochy bądź  piżamę.

4. Na czas leżakowania każde dziecko w Żłobku wyposażone jest w osobisty leżak, pościel, poduszka, kołderka.

5. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka dodatkowo przynoszą:

 - pieluchy typu pampers,

 - ubranie na zmianę (na zapas),

 - obuwie na zmianę typu kapcie,

 - nawilżone chusteczki higieniczne.

 

 

ROZDZIAŁ VI

OPŁATY ZA ŻŁOBEK

 

§ 12

 

1. Opłata stała za pobyt dziecka w Żłobku ustalana jest przez Radę Miejską w Koszalinie w drodze stosownej Uchwały.

2. Informacja o obowiązujących wysokościach opłat za Żłobek dostępna są w każdym  oddziale.

3. Miesięczna opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, może być pomniejszona o 50 % w przypadku przyjęcia dziecka po 15 dniu  miesiąca.

4. Organ prowadzący w sytuacjach nadzwyczajnych (zagrożenie epidemiologiczne)  może ustanowić dodatkowe przepisy wewnętrzne regulujące opłaty za pobyt dziecka w Żłobku (zwolnienia z opłat).

5. Stawka żywieniowa podlega zwrotowi od następnego dnia zgłoszonej nieobecności, pomniejszana jest na bieżąco przy sporządzaniu miesięcznych list odpłatności lub. Zwrot należnej opłaty za wyżywienie dokonuje na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) przelewem na wskazane konto bankowe we wniosku nie póżniej niż 6 miesięcy po wypisaniu dziecka ze Żłobka.

6. Opłaty za Żłobek płatne są z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe Żłobka tj:    BRE BANK S.A.   65 1140 1137 0000 2161 4000 1001.

7. Żłobek uprawniony jest do naliczania odsetek w przypadku braku wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

UBEZPIECZENIE DZIECI

 

§ 13

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są pokryć koszty ubezpieczenia swoich dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Żłobek może być pośrednikiem w ubezpieczeniu dzieci.

2. Koszty ubezpieczenia dziecka ponoszą Rodzice zgodnie z obowiązującą taryfą Ubezpieczyciela.

3. Rodzice, którzy nie chcą ubezpieczyć swojego dziecka w Żłobku zobowiązani są złożyć pisemne oświadczenie z-cy dyrektora oddziału Żłobka.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

RADA RODZICÓW

 

§ 14

 

 

  1. Żłobek wspiera wszelkie inicjatywy rodziców bądź opiekunów prawnych, działających indywidualnie bądź wspólnie, na rzecz dzieci podlegających opiece żłobkowej. Z tej racji w każdym oddziale rodzice mogą powołać „Radę Rodziców.
  2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodzców bądź opiekunów prawnych dzieci uczęszcających do Żłobka.
  3. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzialalności, w którym określa tryb pracy.
  5. Zastępca dyrektora kierujący odziałem żłobkowym współuczestniczy w bieżących działaniach Rady Rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 15

 

  1. Szczegółowe ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy Żłobkiem a rodzicami bądź opiekunami prawnymi zawiera bieżąca umowa. 
  2.  Wnioski, skargi i uwagi przyjmują:

     - zastępcy dyrektora we wszystkich oddziałach w godzinach urzędowania,

     - dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie w siedzibie zakładu tj. ul. Morska 43  we    wtorki i czwartki  w godz.11-13.

 

 

 

 

 

 

Jolanta Gałan

 dyrektor Żłobka Miejskiego

 w Koszalinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Wykaz oddziałów oraz liczba miejsc dla dzieci

 

 

Lp.

Oddział Żłobka Miejskiego

 

 

Liczba miejsc

1.

Oddział  „Skrzat”

ul. Lelewela 12

75-450 Koszalin

tel.   (094) 343- 67-67

z-ca dyrektora – mgr Anna Osman

 

 

110

2.

Oddział  „Maluch”

ul. Jagoszewskiego 6

75-452 Koszalin

tel.   (094) 345-16- 99

z-ca dyrektora – mgr Renata Smętek

 

90

3.

Oddział  „Jacek i Agatka”

ul. Konstytucji 3 Maja 29

75-823 Koszalin

tel.  (094) 342-57-55

z-ca dyrektora - mgr Barbara Żuchowska

 

100

4.

Oddział  „Bolek i Lolek”

ul. Mireckiego 3

75-506 Koszalin

( 094) 345-47-06

z-ca dyrektora - mgr Romana Puzio

 

50

5. 

 

Oddział  „Puchatek”

ul. Dokerów 6 A

75- 202 Koszalin

z-ca dyrektora  mgr Urszula Szczepaniuk

 

 

50

6.

Oddział  „Smyk”

ul. Chrzanowskiego10

75- 327 Koszalin

z-ca dyrektora - mgr Katarzyna Chwalińska

 

40

7

Oddział  „Jaś i Małgosia”

ul. Spasowskiego 14

75- 451 Koszalin

z-ca dyrektora - mgr Małgorzata Orzechowska

 

100

 

 

razem – 540 miejsc

 

Zarządzenie Nr 26/2021

Dyrektora Żłobka Miejskiego w Koszalinie z dnia 17.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wewnętrznego dla Rodziców

 

Zarządzam co następuje:

§ 1

 

Wprowadzam Regulamin Wewnętrzny dla wszystkich rodziców (opiekunów prawnych), których dzieci uczęszczają do podległych 7 oddziałow Żłobka Miejskiego na terenie Gminy Miasta Koszalin.

 

§ 2

 

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci korzystających z usług opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych w wybranym oddziale zobowiązani są do przestrezgania zapisów zawarytych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

 

Nadzór nad wprowadzeniem i przestrzeganiem Regulaminu powierzam zastępcom dyrektora w poszczególnych oddziałach Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

 

§ 4

 

Traci moc Regulamin Wewnętrzny dla Rodzców wprowadzony zarządzeniem z dnia 29.08.2018 roku.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2021 roku.

 

 

 

 

Jolanta Gałan

 dyrektor Żłobka Miejskiego

 w Koszalinie

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Regulamin wewnętrzny dla Rodziców
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 27 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-08-10 09:56:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-08-10 09:55:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Gałan Jolanta
(2022-08-10 09:56:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki