Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora oddziału

Dyrektor Żłobka Miejskiego

w Koszalinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Dyrektora  Oddziału  Żłobka Miejskiego w Koszalinie

 1. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • kierowanie i nadzór nad kompleksową organizacją pracy oddziału,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 oraz ze statutu Żłobka Miejskiego,
 • ustalanie wewnętrznej organizacji oddziału,
 • administrowanie bieżącymi sprawami kadrowymi,
 •  wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec podległych pracowników,
 • nadzór nad system sanitarno-epidemiologicznym oddziału,
 • prowadzanie sprawozdawczości oraz pozostałej dokumentacji,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminów wewnętrznych,
 • współudział w opracowywaniu projektów i planów remontowych,
 • nadzór nad powierzonym mieniem oddziału,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad p/poż i bhp,
 • reprezentowanie oddziału i współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 1. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:

 • posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo – wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego,
 • posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia pracy z dziećmi albo; co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • posiada dobrą znajomość pakietu MsOffice (Excel, Word),
 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
 • nie figuruje w bazie danych rejestru sprawców na tle seksualnym,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe,
 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • znajomość przepisów ustawy żłobkowej z dnia 4 lutego  2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie: prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych,
 •  doświadczenie pracy na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie i umiejętności organizacyjne w kontaktach z otoczeniem,
 • umiejętność kierowania pracą zespołu,
 •  komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres, kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału:
 • praca biurowa orz przy komputerze,
 • praca na stanowisku zastępcy dyrektora nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;
 • praca w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku;
 • czas pracy: pełny etat,
 • zatrudnienie: w ramach umowy na czas określony, z możliwością kontynuowania współpracy.
 • w  przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 • miejsce pracy: oddział Żłobka Miejskiego w Koszalinie.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 •  życiorys zawodowy CV,
 • koncepcja organizacji pracy na stanowisku  Zastępcy Dyrektora Oddziału z uwzględnieniem zadań i celów,
 • kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, posiadane uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. (mogących mieć wpływ na ocenę kompetencji na dane stanowisko pracy),
 •  kopie potwierdzające staż pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni  z praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia jest zobowiązana do przedłożenia orginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo na tle seksualnym,
 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • podpisane oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z sądu  lub zatwierdzonego przez sąd,
 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności np.: referencje.

Dodatkowe informacje:

 1. Przewidywany termin zatrudnienia od m-ca lipca 2022 r. Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, z możliwością kontynuowania współpracy.
 2. Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata i nie podlegają ocenie.
 3. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282). 
 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Koszalinie
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2022 roku wynosi- 5,1 %.
 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Koszalinie ul. Morska 43  75-215 Koszalin lub pocztą na adres Żłobka Miejskiego z dopiskiem: nabór na stanowisko zastępcy dyrektora oddziału w terminie do dnia 13 maja 2022 r.
 6.   Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 7.    Na rozmowy kwalifikacyjne będą telefonicznie/pocztą elektroniczną zapraszani kandydaci, którzy: spełnili wymagania formalne/niezbędne ogłoszone w ogłoszeniu o naborze oraz  złożyli najciekawsze oferty.
 8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Żłobka Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. Morskiej 43.
 9. Dokumenty złożone do naboru przez kandydata, który zostanie wyłoniony do zatrudnienia, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty złożone do naboru przez pozostałe osoby będą zwrócone lub zniszczone.

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

 1. Żłobek Miejski w Koszalinie  jest administratorem podanych w CV danych osobowych;
 2. Siedziba zakładu mieści się w Koszalinie przy ul. Morskiej 43;
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: zlobekkoszalin@zlobekmiejski.pl i telefonicznie: (94) 342-38-24 ;
 4. Dane przetwarzane są na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                       o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282);
 5. Dane w CV przekazywane są dobrowolnie, a jeśli kandydat nie przekaże informacji, które pozwolą na ocenę kandydata, wówczas CV  nie będzie rozpatrywane;
 6. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni przez nas pracownicy, którzy zajmują się naborem;
 7. Po zakończeniu naboru przesłane CV po obowiązującym terminie oddajemy do rąk własnych do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru lub usuwamy;
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z przepisami RODO - ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia.

 INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

Nabór składać się będzie z etapów:

I etap - wstępny - sprawdzanie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet wymaganych dokumentów w niniejszym naborze, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą telefoniczną.

II etap – test kompetencyjny

III etap - końcowy – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.  Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat z największą ilością otrzymanych punktów. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Żłobka Miejskiego w Koszalinie oraz na tablicy ogłoszeń.

Koszalin, dnia  29 kwietnia 2022 r.

                                                                                  Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

                                                                                   Jolanta Gałan

                                                                                                           

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko zastępcy dyrektora
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-08-10 09:56:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do III etapu
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-05-18 10:49:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 11 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-05-16 09:20:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kandydatach zakwalifikowanych do II etapu zastępca dyrektora
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-05-16 09:20:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Gałan Jolanta
(2022-04-29 13:24:53)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki